Metode rada

Svaka didaktička oblast je na svakom času jezika sve dublja, više puta ponavljana i podeljena je na sledeći način.
Preko pitanja i odgovora ( Kako se zoveš?, Koliko imaš godina?, Koji je dan danas? Koji je datum? Godišnje doba? Gde stanuješ?, Šta si radio juče ili preko vikedna?, Šta voliš da jedeš? Sa čime se igraš? Šta ćeš raditi sutra? … To se odvija kroz spontani dijalog između vaspitača i dece.
Pokretne aktivnosti ( preko određenih igrica, pesmica, kratke glume, pa i preko izjava ili naredbi; otvori vrata, ugasi svetlo, namesti stolicu, zatvori prozor, donesi boje, zavrni rukave, zatvori česmu; tako se usvajaju imenice, pridevi, glagoli,…. kao i usvajanje osnovnih struktura i vokabulara prilagođenih uzrastu uz pažnju na gradaciju. Razgovor, igre, dramatizacije, pesmice i recitacije, brojalice.

• Posebni program rada za aktivnost baleta:

Časovi baleta pružaju mogućnost deci da kroz igru i zabavu savladaju baletske tehnike, ljubav prema pokretu i muzici…
Neizbežni uslovi za klasičan balet su: otvorenost nogu, gipkost, stabilnost, lak i visok skok, slobodno i plastično vladanje rukama, koordinacija pokreta i na kraju izdržljivost i snaga. Sve ove preduslove pokušavamo da razvijemo od najranijeg uzrasta.
Časovi počinju vežbama zagrevanja tela i vežbama scenskog pokreta. Važan deo samog početka časa je „marš“ jer uvodi organizam u radno stanje, reguliše disanje i krvotok. Iza toga se prelazi na vežbe, na sredini sale i na parteru, kojima razvijamo neizbežne uslove za ovladavanje tehnikom klasičnog baleta. Časovi u starijim grupama se završavaju „PORT DE BRAS“ sa savijanjem napred, nazad i u stranu. „PORT DE BRAS“ smiruje disanje,dovodi organizam u mirno stanje.
Značajnu ulogu, da bi se razvila potpuna ljubav prema baletu, jeste scenska igra. Na osnovu predjenog gradiva pripremaju se koncertne tačke, tj. priredbe. Pravilno odabiranje koncertnih tačaka, prema mogućnostima dece, razvija tancovalnost i izražajnost.

• Posebni program rada za aktivnosti ritmike:

Težnja svakog, pa i najmanjeg deteta, je da se uključi i u sve životne tokove i da u njima aktivno učestvuje. Da bi ostvarilo tu svoju težnju potrebne su mu određene psihofizičke sposobnosti koje ono treba da razvije. To se najlakše prihvata i ostvaruje preko njegovog sveta – sveta IGRE.
Ona je sloboda mašte i motorike. Njen specifičan cilj je koordinacija pokreta uz slušanje muzike i različitih muzičkih ritmova, povećanje amplitude pokreta i tela bez ustezanja; slobodan pokret koji će kao posledicu imati automatizme pokreta; stiče se balans i razvoj sluha. Svojom strukturom i realizacijom igra oslobađa nagone a takođe podržava život i aktivnost odraslih, pa prema tome nije sama sebi cilj. Jednom reči, ona je mogućnost da se dete ispolji u onome što ono donosi svojom genetikom. To je istovremeno podržavanje života a i sam život.
Aktivnosti ritmike su jedan od osnovnih vidova igara, kao načina vaspitanja dece predškolskog uzrasta. One predstavljaju najjednostavniji oblik igre sa pravilima koja se mogu prilagoditi određenim ciljevima a i uzrastu. Isto tako one su i značajan podsticaj fizičkog, psihičkog i socijalnog razvoja deteta. Slobodno se može reći da ne postoji ni jedan način koji tako svestrano sjedinjuje i ostvaruje višestruke ciljeve kao što to čine aktivnosti ritmike.
Svaki čas ritmike se sastoji iz tri ili četiri dela, a to su : zagrevanje uz živahnu i ritmičku muziku, pokretnu igru (koji traje otprilike 10-tak minuta) zatim savladavanje i učenje zadatih koraka – određene koreografije (20 – tak minuta) i završni deo časa opuštanje i umirivanje (5 minuta) – minutaža zavisi od uzrasta dece.
Kroz ritmiku deca uče da aktivno doživljavaju svoju okolinu da se brže prilagođavaju novim situacijama i na taj način postanu spremna za sticanje novih životnih iskustava. Određene ritmičke igre podučavaju decu u savlađivanju složenih napora, razvijanju ličnosti sklonosti i lakšem podnošenju mogućeg neuspeha. Takve igre pozitivno deluju na razvoj karaktera.

• Posebni program rada za aktivnost gimnastike:

Sticanje bogatog motoričkog iskustva se ostvaruje kroz igru i kretanje. Kretanjem se po prirodi stvari, izražava radost – što je u isto vreme i veliki pokretač kretanja i fizičke aktivnosti. Kroz ove aktivnosti „Gimnastike“ kako smo je mi nazvali, dete je aktivno i koristi svoje telo kao „alat“ za izražavanje i upoznavanje sebe drugih i orijentacije u prostoru.

Deca imaju aktivnosti gimnastike u sali za psiho – motoriku, koja je opremljena različitim rekvizitima i spravama. U zavisnosti od uzrasta, aktivnost traje od 20 – 60 minuta, nekoliko puta nedeljno. S tim što je ovo samo, dodatak, a ne i jedini termin za vežbanje sa decom.
Po pravilu svaka grupa ima od dve do tri aktivnosti u toku nedelje; podeljene na:
• korektivne vežbe,
• pokretne igre
• poligon
Svaka aktivnost započinje zagrevanjem; trčanjem, skakutanjem, hodanjem, i insistira se na pravilnom držanju tela. Zatim se rade vežbe zagrevanja – s tim što se počinje od glave i nastavlja se ramenima, zatim ruke, trup i noge. Ovako zagrejani prelaze na glavni deo aktivnosti, u zavisnosti da li se rade korektivne vežbe za određeni deo tela, pokretna igra ili poligon. Svaki pit se trudimo da budu zastupljene i uključene sve grupe mišića. Vežbe se odvijaju sistematski i u kontinuitetu, kontrilsano, isplanirano i uvek pripremljeno.

Fizičke vežbe povoljno utiču i na ispravljanje deformiteta tela (ravni tabani, početni oblici krive kičme…) Ove aktivnosti su namenjene svoj deci, a kroz određeni period deca koja su imala problema u komunikaciji sa okolinok ili koja su povučena i stidljiva, vrlo brzo su prevazišla svoje poteškoće. Vežbe fizičkog vaspitanja su i vežbe prevencije, jer deca danas puno vremena provode sedeći i malo se kreću, zato insistiramo na vežbama oblikovanja, pravilnog držanja tela i hodanja.
Posle ovih aktivnosti deca su veselija, opuštenija i spremna za drugu vrstu aktivnosti.

• Posebni program rada za aktivnost muzičkog vaspitanja:

„Muzika je najveće otkriće, veće od sve mudrosti i filozofije ono čini čoveka plemenitim i srećnim, razvija u njemu ljubav, ne samo prema lepom, već i prema zajednici“ – Betoven -
Znamo koliko je u ovom predškolskom uzrastu značajna muzika, razvijanje sluha i ritma; kao i umeće korišćenja instrumenata – Orfovog instrumentarija, muzika okuplja decu, povezuje ih i smiruje. Muzika dete emotivno obogaćuje i čini ga plemenitim.
Preko pevanja i sviranja, razvija se čulo sluha, uči se ritam, čuju i usvajaju različite glasove, prepoznaju brzinu tempa, tiho – glasno, visoko – nisko, učenjem reli razvija se memorija, samopouzdanje, stvaralaštvo, tačnost kao i razvoj kulturnog nivoa kod svakog deteta.
Vidno je primetno da se kod dece smanjuje agresivnost i druge negativne emocije sa uticajem muzičkog vaspitanja. Kroz ove aktivnosti i aranžmane razvija se osećaj za pripadnost grupi sa kojom svira ili stvara osećaj za toleranciju i strpljenje.
Muzičko vaspitanje je usmereno razvoju muzičkih sposobnosti, reproduktivnih sposonbnosti i muzikalnosti kao i povezanosti sa drugim obrazovnim i vaspinm područjima. I tu razlikujemo nekoliko celina; slušanje muzike, pevanje, sviranje i plesne aktivnosti.